Toimintakertomus

VUOSIKERTOMUS AJALTA 16.6.2013 – 11.6.2016

Sukukokouksessa 16.6.2013 valittiin kaudelle 2013 – 2016 sukuneuvoston puheenjohtajaksi Antti Karlin ja

muiksi jäseniksi Brita Keskinen, Anne Leppänen, Pertti Kansa, Kari Mäentaka, Rita Salviander, Anne Stor-
fors, Eeva Virtanen, Anneli Sokajärvi, Hanna Heikkinen, Sirpa Mäki ja Timo Mäki.

Järjestäytymiskokouksessa 10.7.2013 valittiin sukuseuran varapuheenjohtajaksi Brita Keskinen, sihteeriksi

Rita Salviander, kirjanpitäjäksi ja jäsenrekisterin hoitajaksi Anne Leppänen ja taloudenhoitajaksi Sirpa Mäki

sekä tiedotustoimikuntaan Brita Keskinen, Kari Mäentaka, Anneli Sokajärvi ja Mia Mäkelä sekä uutena jä-

senenä Hanna Heikkinen.

Järjestäytymiskokouksen lisäksi sukuneuvosto kokoontui yhdeksän kertaa. Sukujuhlan ja – kokouksen 2016

suunnittelua tehtiin kevään 2016 kokousten yhteydessä. Tiedotustoimikunta kokoontui 12 kertaa, jolloin se

valmisteli Sukuviestejä ja keskusteli kotisivuista.

Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi sääntömuutokset 27.1.2014. Muutoksen jälkeen sukuseuran varsi-
naiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö.

Sukukokous hyväksyi 10.6.2007 toimintasuunnitelman, mikä edellytti sukuneuvostoa mahdollisuuksien mu-
kaan keräämään suvun säilynyttä muistitietoa. Sukuun liittyvää tietoa on kerätty useilta henkilöiltä, osa on

liittynyt sukuseuraan ja osa antanut osoitetietonsa ja suostumuksensa seuraavaan sukukirjaan. Sukututkimus-
ta on jatkettu ja selvitetty myös n. ”kirkonkirjoista” hävinneiden” sukujen taustoja. On vastattu ja pyritty

selvittämään lukuisia ”kuulummeko sukuunne” kyselyjä, joita meiltä on kysytty. On muistettu niiden jäsen-
ten merkki ym. päiviä, joiden tiedot ovat olleet käytettävissä.

Sukuneuvosto on aktiivisesti seurannut Suomen Sukututkimusseuran toimintaa ja pyrkinyt ottamaan huomi-
oon tärkeänä pidettäviä sukututkimukseen liittyviä kehityssuuntia. Sukuseurat ovat pitäneet ylimääräisiä

sukukokouksia tehdäkseen muutoksia sääntöihin verottajan puututtua niiden toimintaan. Tähän asti sukuseu-
roja on pidetty ns. ”yleishyödyllisinä yhteisöinä” eikä niitä ole verotettu, mutta viime vuosien aikana ovat ns.

”mätkyjä” saaneet pienemmätkin seurat. Verottaja on katsonut myös sukuseurojen olevan liian ”suljettuja”,

joten tältä osin on sääntöjä muutettava. Pääsääntönä on edelleen se, että sukuneuvosto hyväksyy jäsenen.

Sukuneuvosto on selvittänyt, millaisia tietoja se voi kerätä ja julkaista. Sukuneuvosto on tehnyt rekisteri-
selosteet.

Sukua tutkineilta henkilöiltä on ilmestynyt toimintakauden aikana Antti Karlinin kirjoittaman ”Ester ja Ar-
mas Karlinin sukujen elämää 1500 – luvulta nykypäivään” -kirjan II painos tammikuussa 2014.

Sukuneuvoston tehtävänä oli tiedottaa sukuun liittyvistä asioista toimittamalla vuosittain kaksi Sukutiedotet-
ta jäsenmaksun suorittaneille. Sukutiedotetta on pyritty kehittämään ja monipuolistamaan. Sukutiedote on

osallistunut vuosittain Sukuseurojen keskusliiton järjestämään tiedotekilpailuun, mutta palkintosijoille ei ole

päästy.

Sukuneuvosto ylläpiti jäsenrekisteriä ja hankki uusia jäseniä. Toiminnassaan sukuneuvoston tuli huomioida

jäsenistön toiveet ja odotukset. Yhdistyksellä oli 2.6.2016 jäsenmaksun maksaneita jäseniä 129. Lisäksi vuo-
den 2016 aikana on hyväksytty uusia jäseniä kahdeksan. Kunniajäseniksi on seuran perustamisesta lähtien

kutsuttu kaksi henkilöä.

Sukuneuvosto järjesti ja suunnitteli suvun sukujuhlan ja – kokouksen vuodelle 2016 ja paikkana on Pöytyän

Kyntäjäntupa. Edellinen sukujuhla ja – sukukokous pidettiin 16.6.2013 Huhkotalolla, Raisiossa. Sukuneu-
vosto lähetti kutsun Sukutiedote – lehdessä 1/2016 Pöytyän Kyntäjäntuvalla 12.6.2016 pidettävään sukujuh-
laan ja – kokoukseen.

Kotisivuja ylläpidettiin aktiivisesti ja aika moni sukuun kuuluva on ne löytänyt. Kotisivun osoite on:

www.karlin-sukuseura.net

Varainhankintana ovat olleet pinssien, korvakorujen ja riipuksen myynti sekä sukukokouksessa järjestetyt

arpajaiset. Pääosa tuloista on tullut jäsenmaksuista. Suurin menoerä on ollut Sukutiedote, jota on julkaistu

kaksi kertaa vuodessa.

Hyväksytty sukukokouksessa Pöytyän Kyntäjäntuvalla 12.6.2016.